Riv upp mineralstrategin! Skriv om minerallagen!

Olika manifestationer 23-25 oktober och nationell demonstration i Stockholm den 26 oktober. Kampen är inte över. Nu tar vi striden till Stockholm.

Under sommaren har en intensiv kamp förts i Gállok (Kallak) utanför Jokkmokk, där en väg har blockerats och ortsbor, aktivister och samer från hela Norden protesterat för att förhindra provbrytning av järnmalm. Området har unika och sköra naturvärden, och är en ovärderlig del av flera samebyars renbetesmarker. Denna kamp är på många sätt lik den som under tidigare år förts i Ojnareskogen på Gotland, där tillståndsprocessen nu ska ses över. En delseger visserligen, men även ett tecken på att saken ännu inte är klar. Kampen är inte över. Nu tar vi striden till Stockholm.
I Sverige pågår en omfattande gruvboom, där 35 nya gruvor är planerade att starta fram till 2030. Dessa planer är problematiska då gruvor är en av de mest miljöfarliga ingrepp man kan göra i naturmiljön. Gruvor är en kortsiktig investering som efterlämnar ett sargat landskap som inte går att återställa. Gruvdrift är även starkt förknippat med farliga utsläpp och stora risker för nutida och framtida vattenförsörjning. En satsning på gruvor står även i direkt konflikt med andra hållbara näringar, som exempelvis rennäring, jordbruk, turism, jakt och fiske. Utan marker och ren natur för att bedriva dessa näringar omöjliggörs många människors arbetstillfällen, samtidigt som urfolket samerna inte längre kan utöva sitt levande kulturarv. I Gállok ökar dessutom en gruva att befintliga vattenkraftsdammar havererar, något som kan orsaka en flodvåg längs hela Luleälven, med enorma skador på människor, natur och infrastruktur som följd. En sådan flodvåg skulle slå ut elproduktionen som vattenkraftverken i Lule älvdal står för, vilket motsvarar 10 % av Sveriges totala elproduktion. Gruvprojekt i Umeälven, i Rönnbäcken, för också med sig ökade risker för vattenkraften.
Trots de omfattande problemen och riskerna kring gruvbrytning har gensvaret från regeringens sida uteblivit. Nyligen satte Annie Lööf och näringsdepartementet ”ned foten” till förmån för gruvnäringen över rennäringen ifråga om den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken, Storuman. Riksintresset för mineralutvinning gavs företräde för riksintresset rennäring. Utöver de allvarliga konsekvenser som det innebär för den lokala rennäringen kan detta uttalande även ha en principiell påverkan all fortsatt exploatering i Sápmi, och därmed för hela det samiska folket. Ifråga om miljökonsekvenser är regeringen fortfarande tysta.
Frågan om mineralutvinning i Sverige har uppmärksammats i nationell och internationell media sedan mitten av augusti. Framstående samhällsprogram som SVT Debatt och Uppdrag Granskning har lagt fokus på den växande konflikten, och både Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund har tydligt tagit ställning mot fortsatt exploatering och prospektering i Sápmi, i väntan på att Sverige lever upp till internationell rätt angående urfolkens mänskliga rättigheter. Även FN:s rasdiskrimineringskommitté har riktat svidande kritik mot att stora industriprojekt tillåts i samiska områden utan samiskt samtycke. Samma kritik har även framförts av diskrimineringsombudsmannen(DO), och ett tydligt uttalande mot den rådande mineralprospekteringen har även gjorts av Svenska Turist Föreningen (STF).
Det här är en utveckling som vi helt enkelt inte kan acceptera. Vi kan inte acceptera att våra naturtillgångar skänks bort till utländska lyckosökare. Att våra och framtida generationers tillgång till levande natur och rent vatten går till spillo. Att urfolket samernas uråldriga nyttjanderätt av mark och utövande av sin kultur omöjliggörs. Att bolag får komma till vårt land och ta för sig – utan att ens betala en rimlig skatt till Sverige och de lokalsamhällen där mineralerna tas och miljöutsläppen sker.
Som nästa steg i det växande motståndet bjuder vi nu in till en stor demonstration i Stockholm, för fast mark och rent vatten. Våra krav är:
• Riv upp och skriv om Sveriges mineralstrategi
• Skriv om minerallagen
• Stärk miljöbalken
• Stärk skyddet av urfolket samernas rättigheter
• Följ direktionerna från FN:s rasdiskrimineringskommitté
• Inför en gruvskatt som ger återbäring till lokalsamhällen
• Öka satsningar på återvinning och återanvändning istället för nyupptag
• Öka stödet för hållbara näringar istället för kortsiktiga satsningar inom gruvindustrin
Programmet för alla dagar:
PROGRAMMET (kommer fyllas på allt eftersom)
Onsdag DEN 23 OKTOBER:
Kl 10.00-15.00 Bergrummet, Skeppsholmen. Utställning: Skatten från Ife. Yorubafolkets konstföremål i metall och sten. länk:
http://www.nsd.se/kultur/artikel.aspx?ArticleId=7885004
Torsdag DEN 24 OKTOBER:
Heldag, (ännu hemligt)
Fredag DEN 25 OKTOBER:
Manifestationsgruppen Stockholm- Gállok slår upp tältkåtorna i centrala Stockholm. Mat, hantverk, sång och musik. länk: https://www.facebook.com/manifestationsgruppengallokstockholm
Lördag DEN 26 OKTOBER:
Kl 10.00 Sergelstorg
Nationell demonstration för fast mark och rent vatten och levande kulturlandskap. Marsch från Sergelstorg till Mynttorget där det kommer hållas tal och spelas musik (kl 11.00-13.00). länk:
https://www.facebook.com/events/630517656970479/?ref_newsfeed_story_type=regular
Arrangörer; Urbergsgruppen, What local people, Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, Sthlms sameförening, Sáminuorra, Samerådets svenska sektion, Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe, Manifestationsgruppen Gállok/Stockholm, Noereh, Ojnarekämpar, Aktionsgruppen Rädda Vättern, Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck/Umeälven Tärnaby, Landspartiet Svenska Samer, Inga gruvor i Jokkmokk, Jordens Vänner m.fl.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top