fbpx

Skydda Amazonas i Brasilien

 

Jordens Vänner är genom sitt samarbete med Kanindé den enda svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för att skydda regnskog och ursprungsfolk i Brasilien.

Kanindé samarbetar med Uru-eu-wau-wau och många andra ursprungsfolk för skyddet av miljö och rättigheter i brasilianska Amazonas.

Kanindé är verksamma i delstaterna Rondonia, Mato Grosso, Amazonas, Pará och Roraima i Amazonasregionen med territorieskydd, miljövård, organisering, kapacitetsutveckling och politiskt påverkansarbete gentemot ansvariga myndigheter. Stöd till den traditionella kulturen, bildandet av kvinnogrupper och utbildning är viktiga delar för att stärka identiteten och kampen för autonomi. Till detta hör även skötselplanerna och ekologisk produktion för att stärka matsäkerheten och generera inkomster till byarna.

Ursprungsfolken i de fem delstaterna har i många fall stora territorier med en liten befolkning, vilket leder till konflikter med det omgivande samhället som vill exploatera naturtillgångarna. I delstaten Rondonia, där Kanindé har basen för sin verksamhet, finns en miljon invånare och 13 miljoner kor! Det betyder i klartext att skogen avverkats för boskapsuppfödning och att trycket ökar mot ursprungsfolkens territorier genom illegala invasioner.

Kanindé stärker ursprungsfolkens organisationer
I Mapuera-territoriet i delstaten Pará i norra Brasilien lever 2 000 personer som tillhör ett dussin olika etniska grupper på ett område motsvarande 5 miljoner hektar. Otillgängligheten gör att territoriet än så länge är relativt skyddat, men odlingsfronterna med sojaodlingar rycker allt närmare. Stödet till organisationen Kretakronomacho (vilket betyder ”gemensamt arbete som gynnar alla”) är en oerhört viktig mobilisering för att kunna bemöta koloniseringsplanerna. Organiseringen avgör möjligheterna att bjuda motstånd.

Det är i denna kontext Kanindé arbetar för att stärka ursprungsfolkens organisationer, för att de ska kunna utöva påtryckningar i rättighetsfrågor gentemot ansvariga myndigheter på olika nivåer, i en utdragen kamp för sin identitet och autonomi. Kanindé anordnar även möten för att underlätta kvinnogruppsorganisering. Att stärka kvinnornas rättigheter och öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner stärker också ursprungssamhällena i stort och bidrar på så sätt direkt till att underlätta skyddet av regnskogen i Amazonas.

Skyddet av territorierna inbegriper även skydd för de få kvarvarande grupper som lever utan kontakt med omvärlden. Exploateringen av naturresurser betyder att utsattheten för dessa kvarlevande folkgrupper är mycket stor och att deras överlevnad är hotad.

Bolsonaro Effekten 
Sedan Jair Bolsonaro tog makten i Brasilien, 2019, pratar man om “Bolsonaro Effekten”, vilket innebär att invasionerna av  ursprungsbefolkningens landområden har ökat med 150 procent sedan oktober 2018 

Invasionerna för med sig barbariskt våld och just nu är det cirka fjorton urfolksterritorier som är under attack. Nu kan olaglig skogsavverkning, markstölder av gruvbolag och andra kriminella aktiviteter ske med total straffrihet. Ursprungsfolksledare mördas, hus, vårdinrättningar och skolor bränns ner och barn tvingas till krigshandlingar. 

Inkräktarna blir allt mer organiserade och aggressiva och räknar med straffrihet då de främjas av Bolsonaros politik och uttalanden av honom som: “Det är synd att det brasilianska kavalleriet inte var lika effektivt som det amerikanska, som utrotade indianerna”. Presidenten har explicit uttryckt att ursprungsbefolkningen har för mycket mark och att han inte har några problem med att vapen används i kampen för att frånta dem deras territorier  

I Uru-Eu-Wau-Waus marken levar sju olika ursprungsbefolkningar. Den står för 2 miljoner hektar i Amazonas. Varje dag invaderas nya områden av skogen för olaglig skogsavverkning och exploatering av nötkreaturuppfödning. Denna brottslighet ligger alldeles i närheten av ursprungsfolkens byar och för med sig hot om massaker av ursprungsfolken.

Jordens Vänner är den enda internationella organisationen som arbetar med dessa grupper, tillsammans med Kanindé som är den enda civila samhällsorganisation som stödjer deras motstånd.  

I januari jobbade vi i olika projekt för att uppmärksamma ursprungsfolkens situation i Brasilien. Vi lyckades få uppmärksamhet från de brasilianska medierna, och bad myndigheterna att besöka dessa landområden och lyssna på ursprungsfolkledarnas berättelser om kränkningarna. 

Myndigheternas besök satte då stopp för invasionerna, men nu har invasionerna startat igen och vi behöver din hjälp för att fortsätta stärka ursprungsfolkens kamp för sina rättigheter och liv. 

Stöd oss via regnskogsprojekten

Jordens Vänner har genom åren samlat ihop betydande kunskaper kring regnskogsproblematiken och vill förstärka stödet till Kanindé och ursprungsfolkens organisationer i framtiden. En viktig del av dessa planer är att förstärka informationsarbetet och insamlingsverksamheten i Sverige. Genom att ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt bidrar du till vårt arbete för att skydda regnskogen i Amazonas mot illegal avverkning och exploatering så att dess invånare kan bo kvar på sina traditionella områden. Läs mer om regnskogsprojektet:

Kanindé i Brasilien
Ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt
Lär dig mer om Jordens Vänner arbete för att skydda regnskogen
Fler bilder från regnskogsprojekt
Bildspel om regnskogens framtid

Stöd Jordens Vänner
Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top