Sorgliga besked från Strasbourg. EU-parlamentet röstade nej till att stoppa bottentrålning på djuphavet och godkände ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko.

Denna vecka samlades EU-parlamentet i plenum i Strasbourg som de gör varje månad för att rösta. På tisdagens agenda stod bland annat omröstning angående ett fiskeavtal mellan EU och Marocko samt ett förslag om att fasa ut licens for djuphavstrålning i Nordost-Atlanten.
EU-kommissionens förslag om ett nytt fiskeavtal med Marocko har varit en kontroversiell fråga som har fått hård kritik och uppmärksammats mycket i media i höst.
 

 
Många fiskare i Europa vill få tillgång till de populära, fiskrika vattnen utanför Marockos kust, samt Västsahara. EU-kommissionen skrev ett avtal med Marocko i juli som innebär att EU-fartyg får fiska i ockuperade vatten utanför Västsahara eftersom Västsahara är ockuperat av Marocko sedan år 1975. Detta kan tolkas som att EU därmed erkänner att det ockuperade Västsahara är en del av Marocko och genom avtalet ger Marocko EU rätt att fiska i vatten som inte tillhör dem. Avtalet ger Marocko totalt 160 miljoner euro över fyra år men hur folket i Västsahara gynnas är högst otydligt och omdiskuterat. Avtalet har fått hård kritik av många som menar att detta avtal bryter mot Europeisk lagstiftning. Det har tidigare funnits ett avtal mellan Marocko och EU men i december år 2011 stoppade parlamentet avtalet med bland annat anledningen att det saknades garantier för att det västsahariska folket skulle få ta del av de pengar som EU betalar. Kommissionens förslag har behandlats i parlamentets fiskeriutskott i höst. Många parlamentariker i fiskeriutskottet hävdar att det är ett bra fiskeavtal, som bland annat gynnar lokalbefolkningen i Västsahara. De anser att mänskliga rättigheter inte är fiskeriutskottets ensak men självklart måste fiskeriutskottet ta hänsyn till mänskliga rättigheter och demokrati. Marocko har inte kunnat visa att det gynnar västsaharierna, en förutsättning för att avtalet ska vara i linje med internationell rätt. Idag nämns inte Västsahara i rapporten vilket det måste för att det ska räknas som ett lagligt protokoll. Den tar inte heller upp Marockos suveränitet. Trots att avtalet bryter mot folkrätten röstade sorgligt nog fiskeriutskottet igenom avtalet i Bryssel förra veckan och i tisdags röstade hela EU-parlamentet igenom avtalet i Strasbourg. Parlamentet har fått omfattande löften om att avtalet skall respektera mänskliga rättigheter och att vi ska få all nödvändig information om hur pengarna från avtalet används. Förhoppningsvis sätter åtminstone fiskeriutskottet press på kommissionen och på Marocko så att de redovisar hur avtalet implementeras.
I juli år 2012 gav EU-kommissionen ett förslag om upprättande av särskilda villkor for fiske efter djuphavsbestånd i Nordost-Atlanten och bestämmelser för fiske i dess internationella vatten. En åtgärd som kommissionen föreslog som har fått mycket uppmärksamhet är att fasa ut licens for djuphavstrålning i Nordost-Atlanten. Det skulle innebära att en av de mest destruktiva fiskemetoder som finns stoppas. Överfiske har gjort att fiskare sökt sig till allt mer otillgängliga vatten. Ett fåtal båtar använder bottentrålning på djup ända ner till 1500 meter. Detta medför en oerhörd skada på djuphavet bland annat eftersom djur och koraller i det kalla och mörka djuphavet växer mycket långsamt och är extremt känsliga för överfiske. Under 2013 har det varit en intensiv debatt med mycket känslor i fiskeriutskottet angående kommissionens förslag om att förbjuda djuphavstrålning i Nordost-Atlanten. Till slut gick tyvärr inte förslaget igenom i parlamentet i Strasbourg. Forskare har uppmanat EU-parlamentet att rösta för att stoppa denna fiskemetod. Det är mycket få båtar som ägnar sig åt ett riktat fiske mot djuphavet. Trots det tror EU-parlamentarikerna som röstade emot förslaget att ett stopp för djuphavstrålning skulle leda till tusentals förlorade jobb i fiskeindustrin.
Det är det mycket olika åsikter som ska få komma till tals i EU-parlamentet. I fiskeriutskottet står framförallt fiskeindustrins intressen mot de miljömässiga/ekologiska intressena. Det är tydligt att vissa parlamentariker representerar ”fiskarna” och deras ekonomiska intressen medan andra representerar själva fisken. Beroende på politisk tillhörighet har man ofta olika syn på vad som är hållbart fiske. Fiskeriutskottet har tidigare varit känt för att representera fiskenäringen och fiskeindustrin med konservativa åsikter. Detta har på senare år förändrats något, inte minst med den nya fiskereformen som parlamentet röstade igenom i juni i år. Detta genombrott innebär en helt ny europeisk fiskeripolitik där den gröna gruppens förslag med mer rättvisa fiskeavtal, bättre kontroll, fördel för småskaligt fiske, stopp för överfiske gick igenom. Den nya reformen är en framgång för Europeisk fiskepolitik men fortfarande finns det mycket att göra för att nå ett hållbart fiske. Veckans omröstningar är ett bevis på att majoriteten av parlamentarikerna fortfarande främst värnar om fiskeindustrin och ekonomiska intressen, framför fiskbestånden och välmående hav. Ett otroligt sorgligt besked.
 
Matilda Håkansson
Praktikant Fiskeriutskottet, EU-parlamentet
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top