Stadgar

Stadgar antagna vid mötet 1-2 april 1995, med ändringar årsmötet 1999, höstmötet 2000, årsmötet 2001, årsmötet 2003, årsmötet 2010, årsmötet 2011, årsmötet 2013, årsmötet 2014, årsmötet 2015, årsmötet 2016, årsmötet 2017 samt årsmötet 2021.

§1 Syfte
Riksföreningen Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet – lokalt, nationellt och internationellt. Föreningen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Föreningen värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald. Föreningen skall arbeta för minskad miljöpåverkan, mänskliga rättigheter och internationell solidaritet. Detta görs genom aktioner, projekt, samarbeten, folkbildning och opinionsbildning både lokalt, nationellt och internationellt samt genom kunskapsspridning om föreningens verksamhet.

§2 Global tillhörighet
Jordens Vänner ingår i Friends of the Earth International, med engelskt namn Friends of the Earth Sweden, och kan ingå i samarbete med andra internationella (och nationella)
nätverk som arbetar enligt föreningens principer och målsättning.

§3 Medlemskap
a. Föreningen är öppen för alla människor som stöder dess syfte och erlägger den årsmötesfastställda avgiften.

b. Genom årsmötesbeslut fastställs vilka självständiga lokalföreningar som ingår i riksföreningen, och som har rätt att utse delegater till årsmötet. Dessa föreningars medlemmar är därmed också medlemmar i riksföreningen. Riksföreningen indelas vidare genom årsmötesbeslut i regioner som har rätt att utse delegater inför eller vid sittande årsmöte. Årsmötet kan delegera dessa beslut till styrelsen. För att kunna ingå krävs att en förening:

– Är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening
– Bedriver verksamhet i enlighet med riksföreningens syftesparagraf i stadgarna
– Har en verksamhetsinriktning som årsmötet inte bedömer som konkurrerande med riksföreningens
– Har minst 5 medlemmar

c. Föreningens medlemmar har rätt till full insyn i alla föreningens verksamheter och dokument, dock ej personregister och handlingar om anställda. De har närvaro- och yttranderätt vid föreningens årsmöte, samt rätt att avge skriftlig kritik av föreningens verksamhet och ansvarigas agerande och få kritiken besvarad.

d. Medlemmar som utan uppdrag agerar i riksföreningens namn, eller genom sitt handlande i övrigt påtagligt skadar föreningen eller miljörörelsen, kan uteslutas av årsmöte med två tredjedels majoritet.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften/-erna fastställs av riksföreningens årsmöte för det kommande verksamhetsåret. Årsmötet fastställer också hur stora belopp per medlem som ska föras vidare till avdelning.

§5 Årsmöte
a. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

b. Årsmötet hålls i april månad på kallelse av styrelsen.

c. Kallelse med uppgift om huvudsakliga ärenden och sista motionsdatum ska ha nått alla medlemmar senast tolv veckor innan det ordinarie årsmötet. Senast två veckor innan årsmötet ska fullständiga handlingar skickas till anmälda delegater och alla avdelningar. Handlingarna består av verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse, motioner, förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, jämte övriga förslag från styrelsen.

d. Delegater till årsmötet utses av avdelningar och regioner, en delegat per påbörjat 50-tal medlemmar, minst två delegater och högst en tjugondedel av det maximala antalet delegater. I regionens delegatsval deltar endast de som inte är medlemmar i någon avdelning. Som delegat skall normalt utses person som är medlem i avdelningen, respektive tillhör regionen. Om annan person utses har denna person endast rätt att besluta på årsmötet i enlighet med skriftliga anvisningar från avdelningen resp. regionen. Medlemmar som ingår i flera avdelningar räknas när det gäller delegatsval bara till den avdelning som de angivit som sin förstahandstillhörighet. Beräkningen görs efter det centrala medlemsregistrets uppgifter per 31 december året innan. För avdelningar som senare beslutats ingå i riksföreningen gäller senaste tillgängliga uppgift. Fullmakt ska medföras. Ingen får ha mer än en delegatsplats.

e. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare
2. Fastställande av arbetsordning för årsmötet
3. Presentation av de närvarande
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av vilka lokalföreningar och regioner som
riksföreningen ska vara indelad i samt anslutning av nya
lokalföreningar
6. Mötets stadgeenliga utlysande
7. Dagordningen
8. Verksamhetsberättelsen med bokslut
9. Revisorernas berättelse
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11. Förslag från styrelsen
12. Förslag från medlemmar (motioner)
13. Verksamhetsplan och budget
14. Medlemsavgifter för nästa verksamhetsår, jämte den
andel av medlemsavgifterna som ska föras över till avdelningar
15. Val av ordförande
16. Val av kassör och övriga styrelseledamöter
17. Val av ersättare
18. Val av revisorer och ersättare för dem
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Avslutning
f. Justerat årsmötesprotokoll ska finnas tillgängligt senast en månad efter mötet.

§6 Extra årsmöte
a. Styrelsen kallar till extra årsmöte på eget initiativ, eller på begäran av revisorerna eller en tredjedel av lokalföreningarna.
b. En begäran om extra årsmöte från en lokalförening ska av styrelsen utan fördröjning delges övriga lokalföreningar.
c. Mötet ska hållas inom sex veckor efter det att stadgeenlig begäran inkommit och kallelse med underlag för extramötets beslut vara alla medlemmar tillhanda senast tre veckor innan mötesdagen.
d. På ett extra årsmöte behandlas endast de ärenden för vilka det utlysts.

§7 Räkenskaper och revision
a. Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår är 1 januari till 31 december. Årsmötet väljer minst två revisorer, varav minst en är auktoriserad. Årsmötet väljer också en eller två ersättare för dessa. Alla har ett års mandattid.
b. Senast 1 mars ska styrelsen överlämna räkenskaperna avslutade och undertecknade till revisorerna. Styrelsehandlingar ska skickas löpande till revisorerna.

§8 Styrelse
a. Styrelsen företräder riksföreningen mellan årsmötena och leder arbetet i riks- och internationella frågor i enlighet med stadgar och beslut av årsmötet. Avgränsade frågeområden kan överlåtas på utskott. Styrelsens ansvar för att beslut av årsmötet uppfylls kvarstår dock.
b. Styrelsen består av två ordförande, två kassörer och fem till sju övriga ledamöter. I undantagsfall kan styrelsen ha en ordförande och/eller en kassör. Styrelsen har två till fyra ersättare, som kan träda i tjänst i den ordning de väljs vid årsmötet. Alla har två års mandattid förutom ordförande som väljs på ett år. Val ska göras så att hälften av de valda avgår vid varje ordinarie årsmöte. Ledamöterna ska vara myndiga.
c. Styrelsen är beslutsmässig då alla är kallade och minst hälften närvarande.
d. Brådskande ärenden får avgöras av ett enigt arbetsutskott (AU) utsett av styrelsen. AU-beslut ska konfirmeras av styrelsen i efterhand.
e. Kallelse med ärendelista ska vara utsänd till ledamöterna och revisorerna senast en vecka innan ett styrelsemöte. Protokoll, justerat av mötesordföranden, mötessekreteraren och ytterligare en ledamot, ska finnas tillgängligt inom två veckor.
f. Ordförandenas uppgift är att planera styrelsens arbete och uttala sig för riksföreningens räkning. Andra styrelsemedlemmar och föreningsfunktionärer uttalar sig efter styrelsens eller arbetsutskottets uppdrag.
g. En anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald av föreningen. Om en person under sin period som förtroendevald får en anställning i Jordens Vänner skall personen avsäga sig sitt uppdrag senast dagen före anställningsdagen. Som anställning i detta sammanhang räknas inte anställning som varar mindre än en vecka.

§9 Stadgeändring och upplösning
Föreningens stadgar kan ändras med likalydande beslut som stöds av minst två tredjedelar av de närvarande delegaterna vid två årsmöten med minst 3 månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten måste vara ordinarie. Samma regler gäller för upplösning av föreningen. Kvarstående medel efter de dispositioner som görs vid föreningens upplösning tillfaller föreningens ändamål.