Storföretagens bristande ansvar

I dag spelar storföretagen en allt större roll i de beslut som fattas kring klimatåtgärder och miljöhänsyn. Bland annat har det funnits en stark närvaro av olje- och kolbranschen under FN:s klimattopmöten, så kallade COP-möten, där de har lagt stora resurser på att påverka politiska företrädare på plats angående egna intressen.

Denna ökande makt avspeglas också i de handelsavtal som förhandlas och sluts mellan EU och andra delar av världen, som CETA och TTIP. En central mekanism i dessa handelsavtal är den så kallade ISDS, Investor-State Dispute Settlement. Denna klausul ger företag rätten att stämma regeringar om ny lagstiftning påverkar deras vinst. Det kan exempelvis innebära att skärpta miljölagar tvingar regeringar att betala skadestånd till utländska företag som är verksamma i landet. Genom denna utveckling ser vi en åtstramning av det demokratiska utrymmet samtidigt som företag får ett allt större politiskt inflytande.

Vi arbetar för en rättvis omställning och ett stärkande av det demokratiska utrymmet bland annat genom att uppmärksamma problemen med vårt nuvarande ekonomiska system samtidigt som vi presenterar lösningar för att förändra de politiska maktcentrum som skapats kring dominerande multinationella företag.

Tillsammans med Friends of the Earth Europe och våra systerorganisationer i andra europeiska länder granskar vi kritiskt EU:s politik och nyliberala agenda, däribland förhandlingarna om införandet av ISDS i olika handelsavtal. Samtidigt lyfter vi konkreta exempel på företags överträdelser av mänskliga rättigheter och miljö och dess koppling till den politiska utvecklingen i olika länder i samarbete med våra internationella partners. Vi samverkar med över 200 andra organisationer samt Friends of the Earth International för ett bindande FN-fördrag kring företags ansvar för brott mot mänskliga rättigheter. Vill du engagera dig tillsammans med oss? Kontakta vår arbetsgrupp Corporate accountability working group genom att mejla foretagsmakt@jordensvanner.se

Läs mer om ISDS

Läs mer om FN bindande fördrag för storföretag

Scroll to Top