Svar på kritiken mot Jordens Vänner Europas arbete mot GMO-grödor i EU

Jordens Vänner Sverige och Jordens Vänner Europa svarar på Jens Sundströms och Torbjörn Fagerströms kritik i OmVärlden och i Svenska Dagbladet mot miljöorganisationers, främst Jordens Vänner Europas, arbete mot GMO-grödor i EU.

Jordens Vänner är en organisation som sätter miljön och människors välmående främst. Det har visat sig att GMO-grödor nästan uteslutande anpassas till att tåla mer besprutning. Detta kan få effekter på både människor och annat djur- och växtliv i GM-odlingars omgivningar. Därför ser inte Jordens Vänner att dessa grödor passar in som ett alternativ i arbetet mot ett hållbart jordbruk som är bra för både människor och annat liv.
I dagsläget finns inga säkra indikationer på att det går att garantera att GMO-grödor inte sprider sig till omgivande odlingar och natur, risken finns även att djur exempelvis fått i sig av de ämnen som ger resistens mot bekämpningsmedel. Även andra växter har ”smittats” av detta. Att ignorera empiriska exempel på detta ser vi på Jordens Vänner inte som ett uttryck för tillit till vetenskapen utan för egenintresse.

Jordens Vänner Sverige
Genom Malin Alsing, ledamot i Jordens Vänner Sveriges styrelse

Jordens Vänner Europa ser med besvikelse på Jens Sundström och Torbjörn Fagerström försök att inskränka debatten om användningen av genetiskt modifierade grödor (GMO) och dess effekter på den biologiska mångfalden, landsbygdssamhällen och medborgare. Deras återanvända argument från tidigare under året är vilseledande och felaktiga.

Jordens Vänner Europa kampanjar i hjärtat av Europeiska unionen för hållbara lösningar som gynnar planeten, människorna och vår framtid. Detta arbete täcker ett brett område av miljöfrågor, sociala frågor och utvecklingsfrågor, bland annat klimatförändringar, energieffektivitet, hållbart jordbruk och naturskydd.
Jordens Vänner Europa erhåller finansiering för att arbeta på europeisk nivå i Bryssel under “LIFE+ regulation” – godkänd av både Europaparlamentet och Europeiska rådet. Dessa medel redovisas helt öppet och alla mottagare redogörs för offentligt och är ansvariga inför deras egna målsättningar samt de europeiska skattebetalarna. Det är därför bedrägligt att antyda att dessa driftsbidrag används enbart för att finansiera arbetet mot GMO-grödor.

Vi, tillsammans med ett växande antal forskare, jordbruksexperter och företag, är övertygade om att användningen av genetiskt modifierade grödor inte kommer att ge lösningar på de utmaningar som vi står inför när det gäller livsmedel, biologisk mångfald och klimatutmaningar. I många fall har det visats sig att användningen av genmodifierade grödor gör situationen värre genom att användningen skadar den biologiska mångfalden, ökar användning av bekämpningsmedel, skadar hälsan hos människor som bor i närheten av GMO-odlingar och ökar företagens kontroll över jordbruket genom bioteknikföretag.
Vetenskapen har en viktig roll att spela i den framtida inriktningen av jordbruket för att möta de nya utmaningar vi står inför. Forskningen är dock endast en del av hela ekvationen och bör användas för att vägleda samhället, inte styra det. Det finns ett alltmer trängande behov att omdana mat- och jordbruksindustrin mot en rättvis, hållbar och motståndskraftig inriktning. Mycket intensiv GMO-odling är inte svaret, och har lågt stöd hos allmänheten. Att skjuta en av budbärarna, som författarna försöker göra, är inte svaret.

Adrian Bebb
Senior Campaigner
Friends of the Earth Europe

Översättning: Jordens Vänner Sverige
Engelsk originaltext

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top