fbpx

Svensk skog / Forestry

Utskottet för hållbart skogsbruk inom Jordens Vänner arbetar för att skogsbruket skall anpassas till mer uthålliga skogsbruksmetoder. Även det rent produktionsinriktade skogsbruket kommer att behöva genomgå en sådan förändring.

Kontinuitets-skogsbruk eller kalhyggesfritt skogsbruk, är det Jordens Vänner förespråkar vid skogens nyttjande. Ett varsamt brukande, utan att förbruka. Med kontinuitets- skogsbruk avser vi ett långsiktigt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk med återkommande avverkningar i intervaller på mellan 10–15 år. Ett ekologiskt uthålligt skogsbruk skall främja biologisk mångfald i skogsekosystemen, snarare än den utarmning som allt för ofta sker idag.

I genomsnitt ger kontinuitetsjordbruk i jämförelse med kalhyggesbruket på sikt 100 kr mer i netto per avverkad kubikmeter. Detta genom att främst mogna träd avverkas som i sin tur ger större inkomster än avverkning av omogna träd, oftast inga planteringskostnader och på sikt även ökad timmerkvalitet. Dessutom skapas en stormfast omväxlande skog med fortsatt höga miljövärden. Vilken miljöhänsyn som tas måste fastställas noggrant innan några åtgärder görs. Ingen avverkning ska dock ske i skogar som bedömts innehålla höga naturvärden. Givetvis ska inte inte urskogar eller urskogsliknande skogar brukas.

Jordens Vänner är av den uppfattningen att det svenska skogsbruket snart kommer att minska det idag allenarådande kalhyggesbruket och inse fördelarna med ett mångbruk som gynnar alla. När brukandet sker utan gifter består ett rikt växt- och djurliv, och skadedjurs naturliga fiender finns tillgängliga. Skogsägaren är nöjd, en öppnare och trevligare skog formas och riskerna för insektsangrepp minskar.

Ensidig rådgivning av kalhyggesbruk förbrukar naturresurser som har lett till och fortsätter att leda till en ökande biologisk utarmning. Speciellt i kvarvarande kontinuitetsskogar, skiktade och heterogena måste Skogsstyrelsens rekommendationer anpassas och individualiseras. Nuvarande rekommendationer är till största delen baserat på principen ”kalhygge och plantering”. Enligt riksskogstaxeringen är idag bara kring ca 10 procent av Sveriges skogsareal flerskiktad.

Ungefär 200 000 hektar avverkas årligen, huvudparten är skogar som ej tidigare kalhuggits. Genom pågående kalhuggning av äldre heterogen skog omformas ekologiska system till något som bevisligen medför en utarmning av djur och växtliv. Hotet mot enskilda skogslevande arter är föryngringsavverkning av naturskogs-liknande bestånd den enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter, vilket Skogs styrelsen själva skriver under på.

Kontinuitetsskogsbruk är också mer arbetsintensivt än kalhyggesskogsbruk, vilket innebär fler jobb. Dessutom gynnas mindre skogsägare eller skogsbönder, så att de inte konkurreras ut av de stora skogsjättarna och blir tvungna att sälja sin mark och skog.

Ett hållbart skogsbruk främjas av lokal vidareförädling som förstärker producenternas ställning. Intäkterna ökar, bruket är mindre beroende av timmerpriset och företagen som köper upp timmer, och den lokala ekonomin stärks av att pengar går runt lokalt.

Jordens Vänner kräver att 50 procent av skogsverksamheten ska följa principerna för kontinuitets-skogsbruk. All skog ska brukas utan gifter och konstgödsel.

Minst 20 procent av alla typer av skogar ska skyddas, så att den biologiska mångfalden upprätthålls. Alla värdefulla skogar ska få  ett permanent skydd.

Miljökvalitetsmålen - Levande skogar
miljomalslogotyp-thumb
Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Regeringen har inrättat ett miljömålsåd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  •  trygga en god hushållning med naturresurserna

Definition
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Beskrivning
Skogen är en av våra viktigaste källor till förnyelsebara råvaror och har stora både ekonomiska och miljömässiga värden. Men det är många faktorer som påverkar skogen. Den mest betydelsefulla kanske är skogsbrukets metoder.

Når vi miljökvalitetsmålet?
Det brådskar att vidta nödvändiga åtgärder om målet ska vara möjligt att nå på längre sikt. Mängden död ved, gammal skog och äldre lövrik skog ökar, vilket kan ge bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Samtidigt fortsätter liksom tidigare biologiskt och kulturellt värdefulla miljöer att utarmas. Skyddet av skogsmark ökar men arbetet går för långsamt. Skogens biologiska mångfald och kulturellt värdefulla miljöer fortsätter att utarmas. Flera vanliga skogslevande arter minskar. Avverkningen i skogen var 2008 rekordhög och efterfrågan på biobränsle ökar. Skogar med mycket höga naturvärden fortsätter att avverkas. Även brist på hänsyn vid föryngringsavverkning påverkar mångfalden negativt. Föryngringsavverkning av naturskogsliknande bestånd är den enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter.

Läs mer
Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket - ett pilotprojekt
Definition och vägar till ett hållbart skogsbruk 2016
Miljömålen i sammanfattning

Materialet är publicerat med tillstånd av Naturvårdsverket. Illustrationerna är gjorda av Tobias Flygare.

Slutrapport Hållbart skogsbruk i fjällnära skog
Slutrapport Hyggesfritt skogsbruk 2011
Skogsrapport från Komi, Ryssland
Skogsbruk i republiken Komi, Ryssland
Rysk skogscertifiering bättre för biologisk mångfald än svensk
Hyggesfritt i praktiken
Jordens Vänners skogsprojekt ”Kontinuitetsskogsbruk i Praktiken”
Jordens Vänner har skrivit under uppropet för att skydda svensk gammelskog

I Almedalen 2013 höll Jordens Vänner seminariet Makten över skogen - hyggesfritt skogsbruk möjligt i Sverige? Läs prof Peter Lohmanders presentation

Kontakt i skogsfrågor:
Carl-Gustaf Lundgren
mjv.svensk.skog@gmail.com
Telefon: 0322-533 30

In English
A rich diversity of Plant and Animal life
Foe Swedens forestry project "Continuous Cover Forestry in Practice"
Sustainable Forests (pdf)
A Non-Toxic Environment (pdf)

The links above are published with authorization from the Swedish Environmental Protection Agency.

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top