Svensk skog

Jordens Vänner arbetar för att skogsbruket ska anpassas till mer uthålliga skogsbruksmetoder. Även det rent produktionsinriktade skogsbruket kommer att behöva genomgå en sådan förändring.

Jordens Vänner förespråkar kontinuitetsskogsbruk eller kalhyggesfritt skogsbruk. Med kontinuitetsskogsbruk avser vi ett långsiktigt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk med återkommande avverkningar i intervaller på mellan 10 – 15 år. Ett ekologiskt uthålligt skogsbruk ska främja biologisk mångfald i skogsekosystemen, snarare än den utarmning som ofta sker idag.

I genomsnitt ger kontinuitetsjordbruk i jämförelse med kalhyggesbruket på sikt 100 kr mer i netto per avverkad kubikmeter. Detta eftersom framför allt mogna träd avverkas som i sin tur ger större inkomster än avverkning av unga träd. Det genererar oftast inga planteringskostnader och ger på sikt även en ökad timmerkvalitet. Dessutom skapas en stormfast omväxlande skog med fortsatt höga miljövärden.

Vilken miljöhänsyn som tas måste fastställas noggrant innan några åtgärder görs. Ingen avverkning bör ske i skogar som bedömts innehålla höga naturvärden. Givetvis ska inte inte urskogar eller urskogsliknande skogar brukas.

Jordens Vänner är av den uppfattningen att det svenska skogsbruket snart kommer att minska det idag allenarådande kalhyggesbruket och inse fördelarna med ett mångbruk som gynnar alla. När brukandet sker utan gifter består ett rikt växt- och djurliv, och skadedjurs naturliga fiender finns tillgängliga. Skogsägaren är nöjd, en öppnare och trevligare skog formas och riskerna för insektsangrepp minskar.

Ensidig rådgivning av kalhyggesbruk förbrukar naturresurser som har lett till och fortsätter att leda till en ökande biologisk utarmning. Speciellt i kvarvarande kontinuitetsskogar, skiktade och heterogena måste Skogsstyrelsens rekommendationer anpassas och individualiseras. Nuvarande rekommendationer är till största delen baserat på principen ”kalhygge och plantering”. Enligt riksskogstaxeringen är idag bara kring ca 10 procent av Sveriges skogsareal flerskiktad.

Ungefär 200 000 hektar avverkas årligen, huvudparten är skogar som ej tidigare kalhuggits. Genom pågående kalhuggning av äldre heterogen skog omformas ekologiska system till något som bevisligen medför en utarmning av djur och växtliv. Hotet mot enskilda skogslevande arter är föryngringsavverkning av naturskogs-liknande bestånd den enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter, vilket Skogs styrelsen själva skriver under på.

Kontinuitetsskogsbruk är också mer arbetsintensivt än kalhyggesskogsbruk, vilket innebär fler jobb. Dessutom gynnas mindre skogsägare eller skogsbönder, så att de inte konkurreras ut av de stora skogsjättarna och blir tvungna att sälja sin mark och skog.

Ett hållbart skogsbruk främjas av lokal vidareförädling som förstärker producenternas ställning. Intäkterna ökar, bruket är mindre beroende av timmerpriset och företagen som köper upp timmer, och den lokala ekonomin stärks av att pengar går runt lokalt.

Jordens Vänner kräver att 50 procent av skogsverksamheten ska följa principerna för kontinuitets-skogsbruk. All skog ska brukas utan gifter och konstgödsel.

Minst 20 procent av alla typer av skogar ska skyddas, så att den biologiska mångfalden upprätthålls. Alla värdefulla skogar ska få  ett permanent skydd.

 

Scroll to Top