Svensk skog

I en tid när efterfrågan på biobränslen blir allt större är skogsfrågan mer aktuell än någonsin. Jordens Vänner arbetar för att skogsbruket ska anpassas till mer uthålliga skogsbruksmetoder.

Skyddet av skogsmark ökar men arbetet går alltför långsamt. Skogsstyrelsen rådgivning kring skogsavverkning är fortfarande till stor del inriktad på kalhyggesbruk vilken gör att den biologiska mångfalden utarmas. Huvudparten av de skogar som avverkas är skogar som inte tidigare kalhuggits. Skogar med höga naturvärden fortsätter att avverkas.

Jordens Vänner förespråkar istället ett hyggesfritt skogsbruk. Vi vill se ett långsiktigt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden. Ingen avverkning bör ske i skogar med höga naturvärden, och urskogar eller urskogsliknande skogar ska bevaras.

Det hyggesfria skogsbruket innebär många fördelar. Dels lönar det sig på sikt ekonomiskt jämfört med kalhyggesbruket. Det beror på att framför allt mogna träd avverkas som i sin tur ger större inkomster än avverkning av unga träd. Oftast genereras inga planterings-kostnader och timmerkvaliteten blir bättre. En skog skapas som står bättre pall mot stormar.

När skogsbruk sker utan gifter består ett rikt växt- och djurliv, det gäller även skadedjurens naturliga fiender. Riskerna för insektsangrepp minskar och en öppnare och trevligare skog formas, något som kan vara till stort värde för skogsägaren.

Hyggesfritt skogsbruk är också mer arbetsintensivt än kalhyggesbruk, vilket kan innebära fler jobb. Dessutom gynnas mindre skogsägare eller skogsbönder framför de stora skogsföretagen. Småbrukare kan undvika att behöva sälja sin mark till storföretagen.

Ett hållbart skogsbruk främjas av lokal vidareförädling som förstärker producenternas ställning. Intäkterna ökar, bruket blir mindre beroende av timmerpriset och de stora inköparna, och den lokala ekonomin stärks då resurser stannar lokalt.

Jordens Vänner kräver att femtio procent av den svenska skogsverksamheten ska följa principerna för hyggesfritt bruk. All skog ska brukas utan gifter och konstgödsel.
Minst tjugo procent av alla typer av skogar ska skyddas, så att den biologiska mångfalden upprätthålls. Alla värdefulla skogar bör få permanent skydd.


Läs mer:

Rapport Hyggesfritt Skogsbruk - En kunskapssammanställning från Sverige och Finland
Rapport Alternativa skötselmetoder i Rånddalen - Ett projekt i Härjedalen

Scroll to Top