Svenska Greenwashpriset 2018!

Rösta på den som du tycker förtjänar vinna Svenska Greenwashpriset!
Svenska Greenwashpriset delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och/eller annan kommunikation. Läs mer om greenwash här.

Nu kan du rösta på den som du tycker ska vinna Svenska Greenwashpriset 2018! De tre slutfinalister som går att rösta på är Växjö kommun, Centerpartiets partistyrelse och Initiativet Svenska skogen. Rösta på den som du tycker ska vinna och läs nomineringarna nedan (du kan bara rösta en gång)!

Läs mer om årets nominerade

Växjö Kommun

Växjö kommun profilerar sig som Europas grönaste stad och har under 2018 tilldelats European Green Leaf Award. I Cykelfrämjandet rankningarna som årligen redovisas i Kommunvelometer kommer Växjö högt när det gäller planer, ambitioner, och marknadsföring, men när det gäller infrastruktur och underhåll ligger de under genomsnittet för både mellanstora kommuner och för alla kommuner i undersökningen. Samtidigt görs resurskrävande satsningar på åtgärder för att bygga om för biltrafiken. Exempelvis beräknas trafikplats Fagrabäck enligt Trafikverket kosta ca 279 Mkr. Det är också transporterna som enligt Växjös ansökan till European Green Leaf Award står för 90 procent av koldioxidutsläppen i kommunen. Det förklaras med att många ser bilen som nödvändigt transportmedel då kommunen är en landsbygdskommun. Samtidigt konstateras det i kommunens transportplan från 2014 att 75 procent av invånarna bor i Växjö stad och att ca 30 procent av alla resor i kommunen är bilresor på 1-5 km.

Kommunens satsningar på den lokala flygplatsen Växjö Småland Airport är också motsägelsefulla utifrån profileringen som ”Europas grönaste stad”. I juni planeras det årliga Flygkalaset på Växjö flygplats. I år vill kommunen fira att det varit rekordmånga resenärer som flugit från den kommunägda flygplatsen samt att flygplatsen fått nya flyglinjer till Amsterdam och Berlin. Ca 15000 personer beräknas delta i firandet.
I samband med att fler flyglinjer tillkommit har kommunalråd Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) kopplats samman Växjö ”Europas grönaste stad” med ytterligare satsningar på flygplatsen: “I sammanhanget måste vi i egenskap av Europas grönaste stad också lyfta fram och visa på att vi tar flygets påverkan på miljön på allvar. Därför är det viktigt att framhäva att KLM har blivit utnämnda till Europas Grönaste flygbolag. Anledningen till detta är deras målmedvetna arbete med att öka inslaget av biobaserat flygbränsle. Tekniken finns men behöver utvecklas ytterligare. Visst vore det spännande om Europas Grönaste flygbolag kan skapa en flyglinje baserat på biobränsle mellan just Europas Grönaste stad och Amsterdam?

Växjö kommun har nominerats till Svenska Greenwashpriset 2018 för sitt stöttande av utökat flyg och bilresande samtidigt som kommunen utgör sig för att vara Europas grönaste stad.


Centerpartiets partistyrelse

Centerpartiets partistyrelse säger sig vara alliansens gröna röst samtidigt som de sprider vilseledande information om miljöpåverkan från biobränslen för flyg. Centerpartiet definierar sig som alliansens gröna röst och lägger stor fokus på att framföra sina önskade miljö- och klimatåtgärder. Partiledaren Annie Lööf har bland annat uttryckt ett motstånd mot flygskatten i en intervju med Ny teknik: ” Vi kommer inte att klara den gröna omställningen med symbolåtgärder och bakåtsträvande politik. Den flygskatt som regeringen har är just en symbolåtgärd.

Istället föreslår partiet att Sverige bör satsa på forskning och en inblandning av mer biobränslen i flygbränslet. Den 23 februari lade Centerpartiet upp en bild på Twitter med partiledaren Annie Lööf där det stod ”Grönare flygbränsle ger bättre klimat och jobb i hela landet”.
Centerpartiet har lyft en 5 procentig inblandning av biobränslen men säger också att en utredning behöver tillsättas för att avgöra hur mycket som är lämpligt och i hur snabb takt ett införande kan ske. Tidningen Effekt bad Centerpartiet räkna ut vad en 5 procentig inblandning skulle innebära för utsläppen. Centerpartiet svarade då att, räknat utifrån användningen av flygbränsle i Sverige under förra året, skulle en femprocentig inblandning ge en sparad effekt på 159 516 ton koldioxid om man för att underlätta uträkningen också utgick från att klimatnyttan på biobränslena är 100 procent. Samtidigt som flygskatten enligt Regeringens officiella beräkning uppskattas ge mellan 70 000 – 180 000 ton minskning av koldioxid. Åtgärderna ger därmed likvärdig effekt och kan därmed enligt Annie Lööfs resonemang i Ny teknik ses som symbolåtgärder vilket gör att Centerpartiets uttalanden kring sina satsningars stora fördelar jämfört med flygskatten kan ses som missvisande.

Uttalandet att grönare flygbränsle ger bättre klimat och jobb i hela landet kan också ifrågasättas då KTH och Greenpeace har gjort uträkningar som visar att utsläppen från flyg kommer att vara ungefär desamma 2030 som 2017 även om vi år 2030 skulle använda lika mycket biobränsle som vi idag förbrukar fossilt bränsle. Det räcker alltså inte för att flygets klimatpåverkan ska minska. Uträkningen tar hänsyn till höghöjdseffekter och att utsläppen från flygresandet ökar med 2 procent per år såsom är genomsnittet de 25 senaste åren.

Inte heller på internationellt håll ses biobränslen som en hållbar lösning för flygets klimatproblematik. I oktober 2017 röstade FNs Internationella civila luftfartsorganisation (ICAO) ner visionen ”2050 hållbara flygplansbränslen” där hälften av världens flygbränsle 2050 skulle bestå av biobränslen. Framställandet av biobränslena ansågs som ohållbar och för påfrestande för klimatet. Liknande argument har lyfts i Sverige där skogen ses som en källa för flygets biobränslen samtidigt som skogen idag är överutnyttjad och ekosystemen satt under hårt tryck. Centerpartiet är nominerade till Svenska Greenwashpriset 2018 för sitt budskap om att grönare flygbränsle leder till bättre klimat.

Initiativet Svenska Skogen 

Under 2017 har Svenska skogen släppt en reklam/informationsfilm om det svenska skogsbruket. Tittaren möts utav budskapet ”Svenska skogen, där framtiden växer”. I filmen rör sig en person genom skogslandskap samtidigt som denna berättar om hur Sverige tidigt insåg att något behövde göras då skogen brukades så hårt att den på sina håll höll på att ta slut. Sedan sveper kameran över ett träd där en uggla sitter. Därefter fortsätter personen att berätta om hur vi idag har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan och att det planeras två nya träd för varje träd som avverkas. Därpå hörs en hackspett i bakgrunden när djup skog filmas. Det ger en bild av en skogsmiljö som är både välmående och artrik samtidigt som Naturvårdsverkets avstämningar kring miljömålen visar på att det svenska miljömålet ”Levande skogar” inte bedöms som möjligt att uppfylla. Här framhålls bland annat hur många arter påverkas negativt av att det i dagsläget avverkas skogar som inte tidigare varit slutavverkade då arterna är beroende av skoglig kontinuitet.

Filmen fortsätter sedan med att personen vandrar vidare i djupa skogar och säger ”när skogen växer äter den koldioxid och förbättrar klimatet, när träden växt klart kan vi använda dem till klimatsmarta saker och material”. Därefter faller ett höghus i trä ner från himlen. Enligt Nordiska konsumentombudsmännens vägledning från 2005 ska ”Budskapen … vara tydliga och välbalanserade. Överdrifter kring företagets eller produktens etiska egenskaper eller goda inverkan på miljön får inte förekomma.” Dessutom konstateras att ”det måste klart och tydligt framgå vad påståendet refererar till..” Svensk skog klargör aldrig vilka dessa klimatsmarta saker och material är samt om det är en produkt inklusive hela dess livscykel som är klimatsmart.
Svensk skog har därmed nominerats till Svenska Greenwashpriset 2018 för sina reklamfilmer som framhäver den svenska skogsvårdsmodellen som välfungerande ur ett miljöperspektiv och klimatsmart i sin produktion trotts att undersökningar visar på att Sverige inte kommer att nå det svenska miljömålet ”Levande skogar” och att det är oklart vilka produkter som kan klassas som klimatsmarta.

Här kan du läsa mer om vilka som har vunnit tidigare år

Scroll to Top