/Trafik
Hållbar trafik på rätt spår
Ett hållbart transportsystem möjliggör möten mellan människor och minskar klyftor inom och mellan samhällen utan att hota vår gemensamma framtid. Dagens system gör det motsatta. Jordens Vänners vill ha ett transportsystem som är miljömässigt hållbart och tillgängligt för alla.
Trafik

Transporter är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser. De orsakar även stora utsläpp av hälso- och miljöskadliga ämnen. Det finns en bred politisk överenskommelse om att växthusgasutsläppen från Sveriges transporter inrikes ska minska med 70 procent innan 2030. Tyvärr ser de just nu bara ut att öka. 

Att övergå till eldrivna lösningar räcker inte. Tillverkningen av batterier kräver miljöskadlig gruvbrytning och hotar både den biologiska mångfalden och människors rätt till mark och försörjning. Den enda lösningen är att minska den totala energianvändningen kraftigt genom en kombination av smartare samhällsplanering, bättre prissättning och livsstilsförändringar. 

Genom rättvis stadsplanering, utbyggnad av tåg- och cykeltrafiken, bildelning, satsningar på landsbygden och ökat demokratiskt inflytande kan vi bygga ett transportsystem som möjliggör möten mellan människor idag och i framtiden. 

10 punkter får ett hållbart transportsystem 

 • Begränsa behovet av transporter
  Teknikutvecklingen räcker inte för att klara miljömålen. Vi i Sverige måste därför minska det totala transportarbetet. Om inget dramatiskt händer på tekniksidan måste vi begränsa bil- och flygresandet i Sverige med minst 50 procent.
 • Höj koldioxidskatterna rejält
  Koldioxidskatt är ett effektivt och rättvist styrmedel som slår mot onödig körning och onödiga transporter i första hand och som ger intäkter som kan satsas på alternativen. Skatterna bör höjas trappstegsvis och relateras till oljepriset.
 • Alternativ bränslesatsning på landsbygden
  De bilar som vi ska ha i framtiden behövs i första hand på landsbygden. Därför bör biobränslen och biogas reserveras för privatbilar i skogslänen och systemen för tankning byggas ut först i dessa områden. Ett annat sätt kan vara att betala tillbaka den höjda CO2-skatten till fast boende i glesbygden.
 • Satsa på spårvägar
  Städer större än 100 000 invånare ska inte planeras för privata bilar över huvud taget. I dessa städer kan man klara nästan alla transporter av människor kollektivt. Detta innebär ett omedelbart stopp för byggnationen av externa köpcentrum. Trängselavgifter bör införas, som är beroende av bilägarens inkomst och bilens grad av miljöskadlighet. Alla större städer bör projektera och bygga spårvägar som är tysta, energieffektiva och attraktiva. I mellanstora städer skall busstrafiken byggas ut. I Stockholm behövs en kraftig utbyggnad av tunnelbanan.
 • Ge plats för ökad cykling
  Möt det ökande intresset för cykling året runt med att ge av bilarnas utrymme till cykeltrafik. Gör det möjligt att ta med cykel på buss och tåg och att låna/hyra/parkera cyklar vid hållplatserna och järnvägsstationerna.
 • Ge mer inflytande åt kvinnor i trafikfrågor
  Män har större tillgång till bil än kvinnor. Flera studier som gjorts visar också att kvinnor i större utsträckning använder kollektivtrafiken och är beredda att gå och cykla på korta sträckor. Kanske är det också så att trögheten i omställningen av trafiksystemet beror på att män dominerar i politiken och hos de myndigheter som planerar trafiken i samhället. Jordens Vänner föreslår i sin utvärdering av de svenska miljömålen att kvinnor och yngre resenärer i större utsträckning ska få inflytande över besluten om investeringar i vägar och kollektivtrafik. På det sättet kan man minska det ensidiga biltänkandet i planeringen. 
 • Förbättra tågtrafiken
  Trafiken mellan alla större svenska städer kan i växande utsträckning ske med snabba bekväma och miljövänliga tåg. Det kräver en utbyggnad både av pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Samtliga järnvägar bör rustas upp, även om de så kallade lågtrafikerade banorna och flera nya linjer behöver byggas ut. Genom en kilometerskatt tvingas lastbilarna att packa bättre, idag är 40 procent av lastutrymmet outnyttjat. Genom skatten kommer också gods att flyttas över till tåg på långa sträckor. Jordens Vänner vill se en satsning på 1 procent av BNP under femton år till järnvägen. Inrikesflyget ska bara finnas kvar till Gotland och till övre Norrland. Övriga sträckor kan försörjas med snabbtågtrafik. Flygskatten ska öka så att det är lönsamt att välja tåget. Sverige och EU skall åläggas att skapa ett europeiskt system med billiga snabba tåg mellan alla större europeiska städer. 
 • Återtåget av nattågen
  Svenskarna flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet – trots att det är oerhört skadligt för klimatet. Jordens Vänner är del i nätverket Back on Track som i flera år har arbetat för att nattågen återigen ska kunna rulla ner till Europa. Där börjar vi äntligen se resultat! 
 • Kollektivtrafik som samhällsservice
  Bussar och tåg är samhällsservice och ska inte drivas med vinstintresse. Den avreglering av trafiken som pågår har delat upp ansvaret för tågtrafiken på många aktörer och bidragit till höjda priser, sämre snöröjning, krångligare biljettbokning, uselt underhåll med mera. Det ska vara mycket billigare att åka miljövänligt än att ta flyg och bil.
 • Hållbar, rättvis stadsplanering
  Människor ska inte tvingas till onödig arbetspendling, skolpendling eller inköpsresor. Varje stadsdel ska ha service för mat, idrott, rekreation, närsjukvård och undervisning. Tätorterna måste byggas för gång- eller cykelavstånd.