Trafik

Forskning visar att en storskalig introduktion av elbilar i Europa ökar utsläppen av koldioxid då merparten av elen kommer från fossila bränslen. Jordens Vänner vill se en omställning till ett klimatsmart och hållbart trafiksystem.

Läs debattartikeln Trafikverket bör agera – inte bara beklaga sig i SvD av vår ordförande Mikael Sundström. En rejäl förtätning av städerna är att sträva efter, där gående, cyklister och kollektivtrafikanter blir prioriterade mål- grupper i stadsplaneringen. Finansiering av denna utveckling kan ske på bekostnad av privatbilismen, som får mindre yta i stadsplaneringen.

I landsbygdskommunerna skall det vara lätt att välja miljöbästa alternativet, på många håll saknas användbar kollektivtrafik helt. Detta kräver fysisk planering, beteendepåver kande åtgärder och digitalisering för att underlätta hållbara transporter och ökad tillgänglighet för lokala servicefunktioner i landsbygd. Det har visat sig att gratis lokal kollektivtrafik är lönsam. Många låginkomsttagare är idag beroende av kollektivtrafiken. Vid avgiftsfri kollektivtrafik skulle allt fler medborgare utnyttja kollektivtrafiken. Samhället bör alltid un- derlätta för individen att göra valet att åka med buss och tåg, då ingår även att ge stöd och förenkla för dem som kan ha svårt att resa kollektivt av olika skäl, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom. Det behöver även finnas tillräckligt med turer och hållplatser.

 • Begränsa behovet av transporter
  Teknikutvecklingen räcker inte för att klara miljömålen, varken 2 grader eller 1,5 grader om det skall ske med ökad global rättvisa. Vi i Sverige måste därför minska det totala transportarbetet, och särskilt mycket för bil och flyg. Om inget dramatiskt händer på tekniksidan måste vi begränsa bil- och flygresandet i Sverige med minst 50 procent.

 • Höj koldioxidskatterna rejält
  Koldioxidskatt är ett effektivt och rättvist styrmedel som slår mot onödig körning och onödiga transporter i första hand och som ger intäkter som kan satsas på alternativen. Skatterna bör höjas trappstegsvis och relateras till oljepriset så att bensinpriset inom kort närmar sig 20 kronor per liter.

 • Alternativbränslesatsning på landsbygden
  De bilar som vi ska ha i framtiden behövs i första hand på landsbygden. Därför bör biobränslen och biogas reserveras för privatbilar i skogslänen och systemen för tankning byggas ut först i dessa områden. Ett annat sätt kan vara att betala tillbaka den höjda CO2-skatten till fast boende i glesbygden.

 • Spårvägar
  Städer större än 100 000 invånare ska inte planeras för privata bilar över huvud taget. I dessa städer kan man klara nästan alla transporter av människor kollektivt. Detta innebär ett omedelbart stopp för byggnationen av externa köpcentra. Trängselavgifter ska införas, som är beroende av bilägarens inkomst och bilens grad av miljöskadlighet. Alla större städer skall projektera och bygga spårvägar som är tysta, energieffektiva och attraktiva. I mellanstora städer skall busstrafiken byggas ut. I Stockholm behövs en kraftig utbyggnad av tunnelbanan.

 • Ge plats för ökad cykling 
  Möt det ökande intresset för cykling året runt med att ge av bilarnas utrymme till cykeltrafik. Gör det möjligt att ta med cykel på buss och tåg eller att låna/hyra/parkera cyklar vid hållplatserna och järnvägsstationerna.

 • Ge mer inflytande åt kvinnor i trafikfrågor
  Män har större tillgång till bil än kvinnor. Flera studier som gjorts visar också att kvinnor i större utsträckning använder kollektivtrafiken och är beredda att gå och cykla på korta sträckor. Kanske är det också så att trögheten i omställningen av trafiksystemet beror på att män dominerar i politiken och hos de myndigheter som planerar trafiken i samhället. Jordens Vänner föreslår i sin utvärdering av de svenska miljömålen att kvinnor och yngre resenärer i större utsträckning ska få inflytande över besluten om investeringar i vägar och kollektivtrafik. På det sättet kan man minska det ensidiga biltänkandet i planeringen. Läs boken ”Har klimatet ett kön?

 • Tågtrafiken
  Trafiken mellan alla större svenska städer kan i växande utsträckning ske med snabba bekväma och miljövänliga tåg. Det kräver en utbyggnad både av pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Samtliga järnvägar ska rustas, även om de så kallade lågtrafikerade banorna. Flera nya linjer behöver byggas ut. Genom en kilometerskatt tvingas lastbilarna att packa bättre, idag är 40 procent av lastutrymmet outnyttjat. Genom skatten kommer också gods att flyttas över till tåg på långa sträckor. Och en del onödiga transporter undvikas, exempelvis pannkakor som fraktas från England till Sverige. Genom nya snabba spår för persontåg kan stambanorna frigöras för gods på tåg. Jordens Vänner vill se en satsning på 1 procent av BNP under femton år till järnvägen. Inrikesflyget skall bara finnas kvar till Gotland och till övre Norrland. Övriga sträckor kan försörjas med snabbtågtrafik. Flygskatten ska öka så att det är lönsamt att välja tåget. Sverige och EU skall åläggas att skapa ett europeiskt system med billiga snabba tåg mellan alla större europeiska städer. Idag åker fler än någonsin tåg och SJ går med vinst. Ändå är det kaos i den svenska tågtrafiken. Det är redan trångt på spåren och bristande underhåll och tågkaos gör att Sverige fungerar sämre och att att många väljer bil och flyg i onödan. Vi måste se till att folk kan välja det miljövänliga alternativet att resa, med tåg! Här är orsaken till tågförseningarna. Men de positiva nyheterna är fler nattåg till Europa i januariavtalet

 • Återtåget av nattågen!
  I vintras publicerades en rapport från Chalmers som visar att svenskarna flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet – trots att det är oerhört skadligt för klimatet. Jordens Vänner är del i nätverket Back on Track som arbetar för att nattågen återigen ska kunna rulla ner till Europa. Och konsumenternas efterfrågan på tågsemestrar ökar för varje dag.  Jordens Vänner välkomnar därför regeringens satsning på fler nattåg till Europa
 • Kollektivtrafik som samhällsservice
  Bussar och tåg är samhällsservice och skall inte drivas med vinstintresse. Den avreglering av trafiken som pågår har splittrat upp ansvaret för tågtrafiken på många aktörer och bidragit till höjda priser, sämre snöröjning, krångligare biljettbokning, uselt underhåll med mera. Det skall vara mycket billigare att åka miljövänligt än att ta flyg och bil.

 • Stadsplanering
  Människor skall inte tvingas till onödig arbetspendling, skolpendling eller inköpsresor. Varje stadsdel skall ha service för mat, idrott, rekreation, närsjukvård och undervisning. Tätorterna måste byggas för gång- eller cykelavstånd.
Scroll to Top