Urfolkens dag den 9 augusti

Idag den 9 augusti är det urfolkens dag. Dagen infördes av FN:s generalförsamling 1994 med syftet att uppmärksamma urfolks rättigheter och för att erkänna deras betydelse i världen. Jordens Vänner stöttar urfolks kamp för självbestämmande och för att ta tillbaka och behålla makten över sin mark, sina floder och sina skogar. Miljö och solidaritet hänger ihop; utan det ena kan vi heller inte få det andra. Detta blir särskilt tydligt vad gäller urfolks rättigheter; genom att stödja deras kamp stödjer vi samtidigt bevarandet av skog, tillgång till rent vatten och ett skydd av naturresurser.

För att vi ska kunna minska vår påverkan på miljön krävs såväl naturskyddsarbete som arbete för global rättvisa. Därför har Jordens Vänner sedan länge samarbetat med miljö- och solidaritetsorganisationer internationellt. Jordens Vänner stöttar arbetet för urfolks rättigheter och deras kamp för att rädda regnskogen i Latinamerika genom två av våra samarbetsorganisationer: Altropico  i Ecuador och Colombia och Kanindé i Brasilien.

Ett foto av regnskog.
Regnskog. Fotograf: Eutah Mizushima. Bild från https://unsplash.com/

Altropico

Altropico är en ickestatlig organisation som startades 1992 för att förbättra förutsättningarna för Ecuadors marginaliserade ursprungsfolk. Organisationen verkar på båda sidorna om gränsen mellan Ecuador och Colombia – i nordvästra Ecuador, Ecuadors Amazonas samt sydvästra Colombia – för att försvara territorierna mot illegala invasioner, för att öka inflytandet lokalt och för att minska exploateringen av naturresurser. Jordens Vänner och Altropico har samarbetat sedan 1990-talet eftersom organisationerna har ett gemensamt fokus på frågor som berör såväl människa som miljö.
Läs mer om Altropico på deras hemsida. Information om vårt samarbete med dem och om hur du kan stötta dem finns här: Skydda regnskog i Colombia och Ecuador

Kanindé

Kanindé grundades 1992 för att stödja Uru-eu-wauwaufolket och deras kamp för ett eget territorium. De
hade ”kontaktats” så sent som 1981 av de vita kolonisatörerna och deras överlevnad var hotad. Idag, över 20 år senare, når Kanindés arbete minst tio olika etniska grupper i kampen för en framtid där rätten till historisk mark, kultur och traditioner respekteras av majoritetssamhället. Kanindé arbetar deltagande med sina målgrupper med en respekt för såväl naturen som de mänskliga rättigheterna i de områden där de arbetar. För att göra det möjligt samarbetar Kanindé med ursprungsfolkens egna organisationer och bland andra FUNAI, den federala myndigheten för ursprungsfolk i Brasilien.
Kanindés hemsida finner du här. Information om samarbetet: Skydda regnskog i Brasilien

Scroll to Top