Utskott
Jordens Vänners utskott arbetar utifrån sina områden bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare och arrangera aktioner och demonstrationer.
Utskott

Bonde- och urfolksutskottet

Bonde- och urfolksutskottet arbetar med frågor kopplade till bönder, urfolk och naturbruk utifrån ett socialt och miljöpolitiskt perspektiv. Utskottet jobbar med landsbygdspolitik, jordbruk, fiske och skogsbruk.

Kontakt: bu-utskott@jordensvanner.se

EU-utskottet

EU-utskottet granskar kritiskt EU:s politik och nyliberala agenda. Fokus är de handelsavtal som förhandlas mellan EU och andra delar av världen, såsom handelsavtalet mellan EU och Mercosur.

Kontakt: eu@jordensvanner.se

Trafikutskottet

Trafikutskottet arbetar för minskade transporter genom bättre stadsplaneringar och satsningar på järnväg, kollektivtrafik och cykelvägar. Vi arbetar också för en radikal minskning av flygtransporterna. Målet för Trafikutskottet är att verka för en omställning till ett energieffektivt och fossilfritt transportsystem.

Kontakt: trafikutskott@jordensvanner.se

Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system

Utskottet arbetar med att samla in och analysera information om problemen med vårt nuvarande ekonomiska system. Målet är att ta fram, informera om och verka för sätt att organisera samhällsekonomin så att alla kan leva tillsammans i sann demokratisk anda, där människor, djur och natur prioriteras framför ekonomiska intressen.

Kontakt: miljovanligekonomi@jordensvanner.se

Fredsutskottet

Utskottet bevakar de fredspolitiska förslag som Jordens Vänner har beslutat om. Dessa är i första hand att vi är för avskaffandet av kärnvapen och att Sverige skriver på FN:s förbud mot kärnvapen samt att vi värnar om Sveriges alliansfrihet. Vi betonar också civil beredskap som viktig för att göra Sverige och världen mindre sårbar och verkar för nedrustning och avspänning för att frigöra resurser för social och ekologisk omställning. Vi motsätter oss skapandet av fiendebilder och trakasserier samt förtryck av folkrörelser varhelst det sker. Utskottets arbete bygger på att motivera medlemmar och miljöintresserade till att se att fred och miljö hänger samman och bidra till att småbrukares och ett socio-ekologiskt synsätt lyfts fram för att förstå och lösa vår tids konflikter.

Kontakt: fredsutskottet@jordensvanner.se

Energiutskottet

Utskottet arbetar för utökad energidemokrati i Sverige genom opinionsbildning, politisk påtryckning och genom att stötta energigemenskaper i Sverige, hjälpa till att bygga upp nya energigemenskaper och bygga nätverk mellan klimatrörelsen och energidemokratiaktivister.