Uttalande från konferensen Fira! Stå emot! Ställ om!

RÄTTVIS OMSTÄLLNING NU – NEJ TILL ”GRÖN EKONOMI”

Till Svenska regeringen och alla deltagare vid Rio+20-mötet i Rio de Janeiro i juni 2012.
Från Göteborgskonferensen; Fira! Stå emot! Ställ om! för miljörättvisa och rättvis omställning 18-20 maj 2012.
RÄTTVIS OMSTÄLLNING NU – NEJ TILL ”GRÖN EKONOMI”
Den 18-23 juni 2012 samlas folkrörelser, regeringar och företag till FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro. Samtidigt arrangerar folkrörelser från hela världen ett alternativt möte med fokus på mänskliga rättigheter och miljörättvisa.
Inför detta möte har representanter för folkrörelser i hela Sverige samlats i Göteborg under helgen 18-20 maj 2012, under mottot Fira! Stå emot! Ställ om!
Göteborgskonferensen har kommit till slutsatsen att den nu rådande utvecklingsmodellen måste omprövas i grunden. Tillsammans behöver vi utforma nya berättelser som förenar Nord och Syd, och som återförenar människan med naturen.
Mötet i Göteborg har utvärderat 40 år av kamp för miljö och social rättvisa. Vi erkänner att tidigare FN-konferenser och påtryckningar från folkrörelser har lett till värdefulla förändringar på flera områden. Men insatserna har varit otillräckliga. Problemen har blivit alltmer globala och miljöbelastningen allt större.
Stora ekosystem riskerar kollaps, haven är överexploaterade och temperaturen stiger med översvämningar och torka som följd. 2010 ökade exempelvis Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser med 11 procent, när de skulle behöva minska kraftigt. Då har vi inte räknat in de utsläpp som förorsakas av vår konsumtion av varor tillverkade i andra länder. Om alla på jorden skulle konsumera som den genomsnittlige svensken skulle vi behöva drygt tre jordklot. Redan nu utnyttjas nästan två tredjedelar av våra ekosystem över sin återhämtningsförmåga.
Världens makthavare har gång på gång misslyckats att lösa de avgörande utvecklingsfrågorna. Efter klimatförhandlingarna i Köpenhamn, Cancún och Durban ser vi facit. Trots alla proklamationer har koldioxidutsläppen ökat stadigt och vi riskerar en klimatkatastrof av historisk omfattning: Vi riskerar också att överskrida oåterkalleliga ekologiska gränser på flera andra kritiska områden, som den biologiska mångfalden och kemikalieutsläppen.
Inför mötet Rio+20 i sommar överväger makthavarna tyvärr att föra arbetet i helt fel riktning genom något man kallar ”grön ekonomi”. Det handlar emellertid inte om en verkligt grön ekonomi utan om en kosmetisk grönmålning, där man betonar marknaden som lösning och vill göra stora delar av naturen till handelsvaror. Man vill luta sig mot samma aktörer som kört i finanskrisens dike och samtidigt stänga ute de folkliga rörelsernas inflytande.
Genteknologi, kemijordbruk, industriellt skogsbruk, storskalig agrobränsleproduktion, nanoteknologi, syntetisk biologi, kärnkraft och liknande, beskrivs som teknologiska lösningar för att övervinna de naturliga gränser som planeten sätter upp, liksom de miljökriser och ekonomiska kriser som vi står inför i dag. Men de möter på intet sätt de verkliga orsakerna som är inbyggda i det ekonomiska systemet.
Vi ser uppenbara risker att ”grön ekonomi” skapar en gigantisk mängd hållbarhetsrätter, t ex. ekosystemtjänster och sociala tjänster som görs till handelsvaror på globala marknader, i analogi med det misslyckade systemet för handel med utsläppsrätter men i en mycket större omfattning.
Det skapar spekulation, ägarkoncentration och ytterligare sociala klyftor. Spelet med planetens framtid slår mot de mest utsatta. En omfattande agrobränsleodling drabbar de fattigas matförsörjning. En hårdhänt dammsugning av ändliga resurser världen över åsidosätter mänskliga rättigheter och tränger undan ursprungsfolk och lokalbefolkningar och deras hävdvunna kunskaper om hur landskapet kan brukas på ett hållbart sätt.
De rika länderna har ett grundläggande ansvar att ställa om sina samhällen. En utjämning av levnadsvillkoren i världen måste ske samtidigt som produktion och konsumtion anpassas till vad planeten kan bära långsiktigt. Varje land får inte uppta mer än sin del av utrymmet som medges av en planet, beräknat utifrån principerna om ekologiskt fotavtryck.
En långsiktig hållbarhet vilar på självförsörjning och folkligt inflytande över de grundläggande naturresurserna, som t ex vatten och mark. Matsuveränitet innebär att makten över matförsörjningen ligger i befolkningens och jordbrukarnas händer, inte det globala industrikapitalets.
Ett omställningsprogram kan skapa hundratusentals nya jobb i Sverige samtidigt som miljöskadlig verksamhet fasas ut så snabbt som möjligt. Vi uppmanar miljörörelsen, småbrukarrörelsen, solidaritetsrörelsen, ursprungsfolksrörelsen, välfärdsrörelsen, kvinnorörelsen, fackföreningsrörelsen och invandrarorganisationer att gemensamt och demokratiskt utforma sådana program på lokal, regional och nationell nivå! En folkrörelse för rättvis omställning behöver växa fram som arbetar för konstruktiva lösningar i miljökriserna och samtidigt bekämpar privatisering av gemensam välfärd och miljö.
VI SÄGER:
* Systemförändring – inte klimatförändring
* Respektera naturens rättigheter och planetens gränser
* Naturresurserna i folkets händer
* Naturen är ingen handelsvara – NEJ till “grön ekonomi”
* Rättvis och hållbar omställning NU!
Göteborg, den 20 maj 2012
Uttalandet antaget av deltagarna vid konferensen; Fira! Stå emot! Ställ om! i Göteborg 18-20 maj, vilken följande organisationer anordnade: Jordens Vänner, Nätverket Global Rättvisa Nu, Attac, Emmaus Björkå, Folkrörelsen Nej till EU, Forum Syd, Framtiden i våra Händer, Färnebo folkhögskola, Föreningen Aktivism.info, Gröna Kvinnor, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, NOrdBruk, Studiefrämjandet och Svensk-Kubanska föreningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top