Uttalande från kvinnorna inom europeiska Via Campesina 8 mars 2014

Detta år 2014, vilket FN deklarerat som Familjejordbrukets År, vill kvinnorna inom Via Campesina, samlade i Evenstad, Norge, på den internationella kvinnodagen uttrycka vårt starka åtagande om rätten till sund kost, i tillräcklig mängd och kvalitet för alla invånare inom ramen för en agroekologisk och social modell för produktion och distribution.
Vi vill att man garanterar de kvinnliga böndernas rätt till jämställdhet inom denna model, rätt till juridiskt erkännande som livsmedelsproducenter, rätt till mark, rätt till fröer och övriga resurser.

Tusentals kvinnliga bönder i hela Europa och globalt arbetar i små jordbruksprojekt som utgör basen för rika och varierade livsmedelssystem. Vi är historiska bärare av kunskap och biologisk mångfald och vi säkerställer bevarandet av området och en levande lantlig livsstil.
Vi fördömer likaledes agressionerna mot landsbygdens samhällen och speciellt mot kvinnorna i den nyliberala politikien som härrör från WTO, IMF, Världsbanken, frihandelsavtalen liksom de som förhandlar med USA vilket orsakar påtvingad landsflykt och otaliga människors död i deras försök att fly undan fattigdom.
En annan model för livsmedelsproduktion inom ramen för matsuveränitet är nödvändig för en radikal social omställning i en process där värden såsom jämställdhet och mänskliga rättigheter går före kapitalintressen samt kapitalistisk och patriarkal politik.
Ett mer jämställt, rättvist Europa kan enbart uppnås genom att kvinnorna är representerade i beslutsfattande organ.
Vi vill även demonstrera mot återgång till alla typer av politisk diskriminering och speciellt vill vi uttrycka vårt stöd till kvinnorna i olika europeiska länder som mobiliserar försvaret för rättigheterna till sin sexualitet och sin fortplantning och definitivt att vi kvinnor har rättigheten att bestämma över våra kroppar och våra liv.
Denna den åttonde mars försvarar vi, på gatorna, våra rättigheter som kvinnor och kvinnliga bönder.
Kvinnorna i Europeiska Via Campesina (ECVC)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top