Skogen är en av våra viktigaste förnybara resurser och innehåller ett stort antal hotade växt- och djurarter. Ett varsamt brukande av skogen är därför nödvändigt för att dess långsiktiga produktionsförmåga skall kunna säkras och för att hotade arter skall kunna återkomma i livskraftiga antal. Utskottet för hållbart skogsbruk inom Jordens Vänner arbetar för att skogsbruket skall anpassas till mer uthålliga skogsbruksmetoder. Även det rent produktionsinriktade skogsbruket kommer att behöva genomgå en sådan förändring.

Kalhyggesbruket innebär allvarliga ingrepp i naturen och bör minska till förmån för alternativa brukarmetoder. Kunskapen om dessa alternativa metoder har både bevarats och utvecklats och kan i många fall innebära en bättre ekonomi än det konventionella kalhyggesbruket. Skogsbruket bör inriktas på att åstadkomma olikåldriga skogar med mer än ett trädslag för att skapa kontinuitet och mångfald i skogen. På så sätt kan produktionen hållas hög samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för fler arter att överleva i den produktionsinriktade skogen. (Please scroll down for more information in english)

Längre ner på sidan finns Miljökvalitetsmålen Levande skogar, övriga rapporter och länkar.

I Almedalen 2013 höll Jordens Vänner seminariet Makten över skogen – hyggesfritt skogsbruk möjligt i Sverige? Läs prof Peter Lohmanders presentation

Kontakt i skogsfrågor:
Carl-Gustaf Lundgren
mjv.svensk.skog(a)gmail.com
Telefon: 0322-533 30

Hyggesfritt uthålligt skogsbruk i praktiken
Bilden visar en genomförd hyggesfri avverkning som både ger skogsägaren god ekonomi och samtidigt ett ekologiskt uthålligt skogsbruk. Ett varsamt brukande utan att förbruka. Jordens Vänner är övertygade om att vi för att nå de av riksdagen tagna miljömålen levande skogar, giftfri miljö och ett rikt växt och djurliv måste börja utveckla våra brukarmetoder.

I genomsnitt ger denna avverkning i jämförelse med kalhyggesbruket på sikt 100 kr mer i drivningsnetto per avverkad kubikmeter.

Detta genom att främst mogna träd avverkas som i sin tur ger större inkomster än avverkning av omogna träd, oftast inga planteringskostnader och på sikt även ökad timmerkvalitet. Dessutom skapas en stormfast omväxlande skog med fortsatt höga miljövärden. Lägsta miljöhänsyn före avverkning är skogsstyrelsens s.k rådgivningsnivå. Ingen avverkning skall dock ej ske i skogar som bedömts innehålla mycket höga naturvärden.

Skogsägaren är nöjd, ett rikt växt och djurliv består, en öppnare och trevligare skog formas och riskerna för insektsangrepp minskar samtidigt som brukandet sker utan gifter. Jordens Vänner är av den uppfattningen att det svenska skogsbruket snart kommer att minska det idag allenarådande hyggesbruket och inse fördelarna med ett mångbruk som gynnar alla.

När skogsägare fler och fler börjar begära hyggesfritt skogsbruk med alla dess fördelar kommer miljömålen levande skogar, giftfri miljö och ett rikt växt och djurliv bli möjliga att nå.

Miljökvalitetsmålen – Levande skogar
miljomalslogotyp-thumb
Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Regeringen har inrättat ett miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:
– främja människors hälsa
– värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
– ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
– bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
– trygga en god hushållning med naturresurserna

Definition
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Beskrivning
Skogen är en av våra viktigaste källor till förnyelsebara råvaror och har stora både ekonomiska och miljömässiga värden. Men det är många faktorer som påverkar skogen. Den mest betydelsefulla kanske är skogsbrukets metoder.

Når vi miljökvalitetsmålet?
Det brådskar att vidta nödvändiga åtgärder om målet ska vara möjligt att nå på längre sikt. Mängden död ved, gammal skog och äldre lövrik skog ökar, vilket kan ge bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Samtidigt fortsätter liksom tidigare biologiskt och kulturellt värdefulla miljöer att utarmas. Skyddet av skogsmark ökar men arbetet går för långsamt. Skogens biologiska mångfald och kulturellt värdefulla miljöer fortsätter att utarmas. Flera vanliga skogslevande arter minskar. Avverkningen i skogen var 2008 rekordhög och efterfrågan på biobränsle ökar. Skogar med mycket höga naturvärden fortsätter att avverkas. Även brist på hänsyn vid föryngringsavverkning påverkar mångfalden negativt. Föryngringsavverkning av naturskogsliknande bestånd är den enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter.

>> Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket – ett pilotprojekt

>> Definition och vägar till ett hållbart skogsbruk 2016

>> Ladda ner Miljömålen i sammanfattning (pdf) här
Materialet är publicerat med tillstånd av Naturvårdsverket. Illustrationerna är gjorda av Tobias Flygare.

>> Slutrapport Hållbart skogsbruk i fjällnära skog (pdf)

>> Slutrapport Hyggesfritt skogsbruk 2011 (pdf)

>> Skogsrapport från Komi, Ryssland (pdf 1,99Mb)

>> Skogsbruk i republiken Komi, Ryssland (pdf)

>> Rysk skogscertifiering bättre för biologisk mångfald än svensk

>> Hyggesfritt i praktiken

>> Jordens Vänners skogsprojekt ”Kontinuitetsskogsbruk i Praktiken”(pdf)

>> Jordens Vänner har skrivit under uppropet för att skydda svensk gammelskog

 


In English

>> A rich diversity of Plant and Animal life (pdf)

>> Foe Swedens forestry project “Continuous Cover Forestry in Practice” (pdf)

>> Sustainable Forests (pdf)

>> A Non-Toxic Environment (pdf)

The links above are published with authorization from the Swedish Environmental Protection Agency.