Växthusgaser

Växthusgaser påverkar klimatet. Ett varma klimat har olika effekter i olika delar av världen. Alla länder kommer att påverkas av klimatförändringarna, men vi påverkas olika.

Växthusgaser och dess påverkar på klimatet

Kartan visar hur mycket olika länder i världen släpper ut (2011 är det senaste året för denna statistik hos Världsbanken). Det är tydligt att rikare länder släpper ut mer än fattigare.

Siffrorna på hur mycket ett land släpper ut beror på hur man räknar. Siffrorna i kartan gäller enbart koldioxidutsläpp. Ofta räknas andra växthusgaser om till så kallade koldioxidekvivalenter ( metan påverkar till exempel klimatet mer än koldioxid – 1 ton metan motsvarar 21 ton koldioxidekvivalenter). Om vi räknar koldioxidekvivalenter istället för bara koldioxid blir utsläppssiffran högre. Då släpper Sverige ut 6 ton per person och år.

Ytterligare en skillnad är om vi bara räknar utsläppen inom ett land, eller om vi också räknar de utsläpp som invånarna i landet orsakar i andra länder. Det vanligaste är att räkna med utsläppen från produktionen inom ett land (trafik, jordbruk, fabriker, kraftverk, och så vidare). Detta är accepterat inom de internationella klimatförhandlingarna. Man kan även räkna alla utsläpp som landets konsumtion orsakar. Här inkluderar man utsläpp från saker som landet konsumerar som blivit tillverkat i andra länder. Även utsläpp från internationellt flyg och sjöfart räknas in. Utsläppen från sådant som blivit tillverkat i landet och exporterat till andra länder drar man av. Det är mer komplicerat att räkna så, men kan ge en mer rättvis bild av vilka som bidrar mest till klimatförändringarna. Om vi skulle räkna på utsläppen av den svenska konsumtionen skulle utsläppen vara ungefär 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Läs mer:
Institute of environment, University of Arizona
Att mäta utsläpp

De som släpper ut minst växthusgaser påverkas mest

När vi jämför kartorna ser vi att de länder som bidrar minst till klimatförändringarna ofta är de som blir hårdast drabbade.

Vi i Jordens Vänner använder ordet klimaträttvisa. Vi tycker att världen vi lever i idag är orättvis eftersom det framförallt är de rikare länderna som släpper ut växthusgaser, nu och historiskt sett. Men det är främst fattigare länder och fattiga människor som får det svårare på grund av klimatförändringarna. Även om vissa fattigare länder, som Kina, släpper ut mycket växthusgaser så är det rika länder som Sverige och USA som använder mycket av det som blivit tillverkat i Kina. Vår konsumtion orsakar utsläpp av växthusgaser i andra länder. Rika länder har också släppt ut stora mängder växthusgaser under lång tid. Medan de fattiga länderna börjat komma ikapp oss först på senare år. Jordens Vänner vill att de rikare länderna ska ta ansvar för att motverka klimatförändringarna. Dels genom att minska våra egna utsläpp snabbt, dels bidra till att finansiera utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i fattigare länder.

Växthusgaser och deras sårbarhet för länderna.

Kartan visar hur sårbara olika länder är för klimatförändringarnas effekter (2011), ju mörkare färg desto mer sårbart är landet. Kartan visar en sammanvägd bedömning av hur hårt landet kan bli drabbat och vilken förmåga de har att anpassa sig till klimatförändringarna. När en naturkatastrof inträffar blir människor pressade från två håll: naturen (översvämningen, torkan eller stormen) och från redan befintlig sårbarhet på grund av orättvisor kopplade till kön, inkomst, nationalitet etc.

Scroll to Top